៣ជំហានដើម្បីដំឡើង

ជំហានទី១

ចូលទៅកាន់កាកំណត់ ជ្រើសរើសពាក្យកម្មវិធី រួចចុចចូល ។

ជំហានទី២

សូមទាញរបារជូនដំណឹងចុះក្រោម ហើយទាញយកឯកសារapkដើម្បី ដំឡើង ។

ជំហានទី៣

ចូលជាមួយឈ្មោះអ្នកប្រើ 9Club របស់អ្នកដោយបន្ថែមបុព្វបទ «9CM_»នៅពីមុខឈ្មោះអ្នកប្រើរបស់អ្នក។"

សំខាន់! វាលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែជាអក្សរធំទាំងអស់។ អ្នកលេងអាចចូលដោយប្រើលេខសម្ងាត់លំនាំដើមដែលបង្ហាញនៅខាងក្រោម, ឬ អាចបង្កើតលេខសម្ងាត់ ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកពេញចិត្ត និងចុច“ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់” ប៊ូតុង។
ប្តូរលេខសម្ងាត់
ទាញយក